cserko suli nev

Házirend

Könyvtárhasználati szabályzat

 

A könyvtárhasználati szabályzat az iskola könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzatának része.

Tartalma a következő fő részekre bontható:

 1. A használatra jogosultak köre
 2. A használat módja
 3. A könyvtár szolgáltatásai
 4. A könyvtári házirend


I. A használatra jogosultak köre

A budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait csak az iskola diákjai és dolgozói vehetik igénybe, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. Ennek értelmében a könyvtár használói körét a következő csoportok alkothatják:

 • az iskola rendes és magán tanulói
 • az iskola pedagógusai
 • az iskola adminisztratív és technikai dolgozói
 • alkalmanként az iskolába járó tanulók szülei

A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár a szülők számára igény szerint biztosítja az iskola működésére, oktató tevékenységére vonatkozó dokumentumok (iskolai SZMSZ, iskolai házirend, az iskola pedagógiai programja) megtekintését, tanulmányozását.

A könyvtárostanár az állományvédelem érdekében (pl. a vissza nem hozott kikölcsönzött dokumentumok bekéréséhez, a kölcsönzési nyilvántartás rendezéséhez) használhatja a beiratkozott diákok, szüleik és az iskola dolgozóinak személyes adatait, amelyet az iskola titkárától kérhet.


II. A használat módjai:


II. 1. Helybenhasználat

A helybenhasználat tárgyi (olvasóhelyek, technikai berendezések) és személyi feltételeit az iskolának, szakmai feltételeit a könyvtárostanárnak kell megteremtenie. Ennek érdekében az iskola biztosítja a könyvtárban:
A könyvtárostanárnak szakmai segítséget kell nyújtania:

 • az információhordozók közötti eligazodásban (a könyvtár rövid bemutatása)
 • az információk kezelésében

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • a kézikönyvtári állományrész
 • folyóiratok
 • az iskola működésére vonatkozó dokumentumok
 • az iskola dolgozóinak publikációi
 • nem nyomtatott dokumentumok

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.


II.2. A kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni.
Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad.
A könyvtár név szerinti, betűrendes olvasói nyilvántartást alkalmaz. A tanulók olvasójegyet kapnak, amelyet minden alkalommal magukkal kell hozniuk, és amelyben szerepel a kölcsönzés határideje továbbá a kikölcsönzött dokumentumok száma.
Az egyidejűleg kölcsönözhető dokumentumok száma tanulók esetében két mű, melybe nem számít bele a tankönyv, melyet szükség esetén egész tanévre lehet kölcsönözni, valamint a kötelező irodalom. Pedagógusok esetében a kikölcsönözhető dokumentumok számat, típusa nincs korlátozva, a kölcsönzési idő az ő esetükben az egész tanévre kiterjedhet, beleértve a tartós tankönyveket is.
A kölcsönzés időtartama a diákok számára három hét, amely egy alkalommal még meghosszabbítható.
Az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni vagy annak árát megtéríteni.
Abban az esetben, amennyiben egy tanuló a tanév végéig sem rendezi könyvtári tartozását a következő tanév elején nem kaphat új tankönyveket addig, amíg ezt nem pótolja.


III. A könyvtár szolgáltatásai

 • Helybenhasználat (a II. A használat módjainál már esett szó róla)
 • Kölcsönzés (a II. A használat módjainál már esett szó róla)Előjegyzés
 • Információszolgáltatás


III.1. Az előjegyzés
A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők.
Az át nem vett előjegyzett könyveket 1 hétig őrzi a könyvtár, ezután a következő igénylő kaphatja meg, vagy visszakerül a helyére.


III.2. Információszolgáltatás

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgáltatása keretében információszolgáltatást nyújt a tanítás-tanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához.
Az információszolgáltatás alapja: a gyűjtemény dokumentumai, és az Internet


IV. A könyvtári házirend

Az iskolai könyvtár számára kialakított helyiségben, jól látható helyen kell elhelyezni a könyvtár házirendjét, amely lényegében a könyvtárhasználati szabályzat tömörített változata, de több is annál, mert tartalmazza a könyvtár használatának egyéb feltételeit (nyitva tartás), körülményeit (a használóktól megkívánt viselkedés) és segítséget is nyújthat az eligazodásban is.


IV.1. A nyitva tartás
Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a tanítás ideje alatt, a tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, az iskolai szünidőben pedig zárva tart.

Hétfő:            10.00 - 14.00 óráig
Kedd:              9.00 - 14.00 óráig
Szerda:          10.00 - 16.00 óráig
Csütörtök:       9.00 - 14.00 óráig
Péntek:          10.00 - 14.00 óráig


IV.2. A használóktól megkívánt viselkedés

A könyvtár helyiségébe kabátot, iskolatáskát, értéktárgyat nem lehet behozni, egyrészt, mert tárolásukra nincs elég hely, másrészt, mert azok eltűnéséért a könyvtárostanár nem vállal felelősséget!
A dokumentumok és a berendezési tárgyak, eszközök védelme érdekében a helységben étkezni, italt fogyasztani tilos!
Hangos szónak, rendetlenkedésnek a könyvtárban helye nincs! A csend és nyugalom segít a jó könyv kiválasztásában.
A könyvtári rend megőrzése érdekében kérünk mindenkit, hogy a könyvek kiválasztásánál használja az őrjegyet vagy ha azt elfelejtette, csak tegye valamelyik asztalra a könyvet, a könyvtárostanár később majd a helyére rakja.


Budakalász, 2012. január 1.